Sk |  En

You are here

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Calendar of events in Slovakia
  14/03/2013Workshop Národnej kvalifikačnej platformyNot available., Slovakia

  Dňa 14. marca 2013 sa konal v Bratislave v rámci projektu Build-upSkills Slovakia 2. Workshop Národnej kvalifikačnej platformy, na ktorom sa na základe výstupov  ukončenej Status Quo analýzy začala pripravovať cestovná mapa pre školenie robotníkov na stavbách. Táto cestovná mapa bude pripravená ku koncu augusta 2013.

   
   
   

  Location
  , Not available.
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Not available.
  Contact person
  Not available.
  Email address
  Not available.
  Related document
  Not available.
  View
  Hide
  26/11/2012Účasť členov konzorcia Build-up Skills Slovakia na stretnutí v Bruseli Not available., Slovakia

  V dňoch 26.-28.11.2012 sa v Bruseli konalo stretnutie, ktoré bolo zamerané na výmenu informácií a skúseností z riešenia projektu Build-up Skills (BUS) na národnej úrovni, medzi krajinami zapojenými do iniciatívy Build-up Skills.

  V úvode stretnutia zástupcovia jednotlivých krajín prezentovali, v akom štádiu riešenia sa nachádzajú a aký ďalší postup pripravujú. Zástupcami Slovenska, ktorí informovali o progrese v riešení projektu boli členovia konzorcia, a to prof. Ing. Zuzana Sternová z TSÚS a  PhD. RNDr. Ing. František Doktor z ÚVS.

  Ďalšou témou prvého dňa stretnutia bola interakcia iniciatívy Concerted action (CA) a iniciatívy BUS, kde bola zdôraznená nevyhnutnosť nadviazania kontaktu a spolupráce riešiteľov obidvoch iniciatív, zapojenie všetkých kľúčových hráčov na národnej úrovni tak, aby bol zabezpečený súlad a plnenie požiadaviek do roku 2020.

  Na stretnutí kontraktorov boli zdôraznené najdôležitejšie body iniciatívy BUS – Pillar I, Pillar II, čo musia spĺňať zverejňované dokumenty a boli zodpovedané otázky účastníkov ohľadom financovania, komunikácie, reportovania v jednotlivých fázach riešenia projektu a pod.

  Druhý deň stretnutia sa venoval paralelným workshopom k týmto témam:

  1. Od Status Quo k cestovnej mape
  2. Inovatívne tréningy
  3. Stimuly a sprievodné opatrenia
  4. Podnikateľské a širšie potreby zručností stavebných odborníkov
  5. Mobilita robotníkov a prepojenie s Európskym kvalifikačným rámcom
  6. Súčinnosť medzi BUILD UP Skills cestovnými mapami a povinnosťami vyplývajúcimi zo smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (článok 14)
  7. Súhrnná správa BUILD UP Skills EU
  8. Hodnotenie nákladovosti prioritných opatrení a identifikácia potenciálnych mechanizmov
  9. Akreditácia a certifikácia/kontrola kvality v stavebnom sektore
  10. Schvaľovanie BUILD UP skills cestovných máp

  V druhý deň stretnutia sa konalo aj Peer review stretnutie.

  Príklady riešenia iniciatívy BUS v Dánsku a v Rumunsku boli prezentované posledný deň stretnutia. Nathalie Cliquot prezentovala zhrnutie najvýznamnejších zistení v rôznych krajinách.

  Ďalej nasledovala panelová diskusia so stakeholdermi z  EU-ASE  (aliancia je NGO zaoberajúca sa energetickou efektívnosťou ako jedným z riešení problému klimatických zmien), FIEC (Európska asociácia stavebného priemyslu), European Federation of Builders and Woodworkers (európska odborová organizácia), European Vocational Training Association (európska organizácia poskytovateľov odborného vzdelávania), BUS Ireland (projektový manažér írskeho projektu),

  Záver stretnutia bol venovaný Politike EÚ pre rozvoj zručností v stavebnom sektore a Energetickej politike a programom EÚ.

   

   


  Location
  , Not available.
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Not available.
  Contact person
  Not available.
  Email address
  Not available.
  Related document
  Not available.
  View
  Hide
  01/01/2013Status Quo analýzaNot available., Slovakia

  Koncom januára 2013 projektový tím projektu Build-up Skills Slovakia úspešne ukončil Status Quo analýzu. Na základe tejto analýzy sa začala pripravovať cestovná mapa školenia robotníkov na stavbách.

   

   


  Location
  , Not available.
  Show map
  Hide map
  Not available.
  Contact
  Not available.
  Contact person
  Not available.
  Email address
  Not available.
  Related document
  BUSSK-SQA-Best practice.pdf, BUSSK-SQA-Slovakia.pdf
  View
  Hide

  Pages

  • 1
  • 2
  • next ›
  • last »

  Project Partner List

  Technický a skúšobný ústav stavebný n.o. – TSÚS
  EkoFond, neinvestičný fond SPP
  Congress and Educational Centre – ÚVS
  Slovenská inovačná a energetická agentúra