Sk |  En

You are here

Project Outcomes | EU Exchange Meetings

  Error message

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  Účasť členov konzorcia Build-up Skills Slovakia na stretnutí v Bruseli

   

  V dňoch 26.-28.11.2012 sa v Bruseli konalo stretnutie, ktoré bolo zamerané na výmenu informácií a skúseností z riešenia projektu Build-up Skills (BUS) na národnej úrovni, medzi krajinami zapojenými do iniciatívy Build-up Skills.

  V úvode stretnutia zástupcovia jednotlivých krajín prezentovali, v akom štádiu riešenia sa nachádzajú a aký ďalší postup pripravujú. Zástupcami Slovenska, ktorí informovali o progrese v riešení projektu boli členovia konzorcia, a to prof. Ing. Zuzana Sternová z TSÚS a  PhD. RNDr. Ing. František Doktor z ÚVS.

  Ďalšou témou prvého dňa stretnutia bola interakcia iniciatívy Concerted action (CA) a iniciatívy BUS, kde bola zdôraznená nevyhnutnosť nadviazania kontaktu a spolupráce riešiteľov obidvoch iniciatív, zapojenie všetkých kľúčových hráčov na národnej úrovni tak, aby bol zabezpečený súlad a plnenie požiadaviek do roku 2020.

  Na stretnutí kontraktorov boli zdôraznené najdôležitejšie body iniciatívy BUS – Pillar I, Pillar II, čo musia spĺňať zverejňované dokumenty a boli zodpovedané otázky účastníkov ohľadom financovania, komunikácie, reportovania v jednotlivých fázach riešenia projektu a pod.

  Druhý deň stretnutia sa venoval paralelným workshopom k týmto témam:

  1. Od Status Quo k cestovnej mape
  2. Inovatívne tréningy
  3. Stimuly a sprievodné opatrenia
  4. Podnikateľské a širšie potreby zručností stavebných odborníkov
  5. Mobilita robotníkov a prepojenie s Európskym kvalifikačným rámcom
  6. Súčinnosť medzi BUILD UP Skills cestovnými mapami a povinnosťami vyplývajúcimi zo smernice o obnoviteľných zdrojoch energie (článok 14)
  7. Súhrnná správa BUILD UP Skills EU
  8. Hodnotenie nákladovosti prioritných opatrení a identifikácia potenciálnych mechanizmov
  9. Akreditácia a certifikácia/kontrola kvality v stavebnom sektore
  10. Schvaľovanie BUILD UP skills cestovných máp

  V druhý deň stretnutia sa konalo aj Peer review stretnutie.

  Príklady riešenia iniciatívy BUS v Dánsku a v Rumunsku boli prezentované posledný deň stretnutia. Nathalie Cliquot prezentovala zhrnutie najvýznamnejších zistení v rôznych krajinách.

  Ďalej nasledovala panelová diskusia so stakeholdermi z  EU-ASE  (aliancia je NGO zaoberajúca sa energetickou efektívnosťou ako jedným z riešení problému klimatických zmien), FIEC (Európska asociácia stavebného priemyslu), European Federation of Builders and Woodworkers (európska odborová organizácia), European Vocational Training Association (európska organizácia poskytovateľov odborného vzdelávania), BUS Ireland (projektový manažér írskeho projektu),

  Záver stretnutia bol venovaný Politike EÚ pre rozvoj zručností v stavebnom sektore a Energetickej politike a programom EÚ.

   
  26|11|2012 |
  slovakia.editor
  Show Additional Documentation
  Hide Additional Documentation
  Účasť slovenskej delegácie na stretnutí programu Build-up Skills v Ľubľane

   

  V dňoch 11. – 13- 6. 2012 sa v Ľubľane konal EU  Exchange meeting, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia projektové konzorcia  BUILD UP SKILLS SLOVAKIA, Ing. Lucia Boháčová Perucconi (ZSPS), Mgr. Attila Jámbor (ZSPS) a prof. Ing. Zuzana Sternová (TSÚS). Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré k predmetnej iniciatíve BUILD UP SKILLS pristúpilo až v druhej etape (Grant Agreement s EACI vstúpilo do platnosti dňa 6.6.2012). Hlavnou témou stretnutia bola prezentácia STATUS QUO ANALÝZ za jednotlivé krajiny (21), ktoré začali s realizáciou projektu v prvej etape, t.j. o 6 mesiacov skôr. Počas uskutočnených workshopov boli prezentované príklady dobrej praxe, odporúčania pre nové krajiny a plagáty SQA za jednotlivé krajiny.  Pre zástupcov zo SR to bola dobrá príležitosť oboznámiť sa s výsledkami jednotlivých krajín a následne získané skúsenosti premietnuť do práce na STATUS QUO ANALÝZE za SR. Zástupcovia zo SR za zúčastnili aj stretnutia so zmluvnými partnermi, na ktorom boli prediskutované záväzky a odporúčania v súvislosti s implementáciou projektu vyplývajúce zo zmluvy. 

   

  06|06|2012 |
  slovakia.editor
  Show Additional Documentation
  Hide Additional Documentation

  Slovakia Activities Category